służebność przesyłu

ODSZKODOWANIA ZA SIECI PRZESYŁOWE


Niezależnie od innych roszczeń, m. in. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, właścicielowi nieruchomości, przysługuje także wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, w związku z posadowieniem na nieruchomości elementów infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, naftowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in.

Jeśli dotychczas w Państwa sprawie nie zostało ustalone i wypłacone odszkodowanie, Nasi prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu należnego odszkodowania –  niezależnie od rodzaju sieci i niezależnie od tego ile czasu upłynęło od momentu wybudowania infrastruktury technicznej.

Na Państwa nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna składająca się na ww. sieci przesyłowe?

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!

Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

W praktyce będzie to oznaczać możliwość wejścia przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje służebność, na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, dokonywania pomiarów, usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji czy modernizacji urządzeń przesyłowych. Służebność przesyłu dotyczyć może wszelkich urządzeń, o których mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego, np. sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, naftowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in.

Ustanowienie służebności przesyłu nastąpić może bądź to w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego bądź to na podstawie orzeczenia sądu. W tym pierwszym wypadku ewentualna odpłatność ustanowienia służebności uzależniona jest od woli stron wyrażonej w umowie. W sytuacji gdy służebność zostaje ustanowiona orzeczeniem sądu – zawsze ma ona charakter odpłatny, chyba że właściciel nieruchomości obciążonej wynagrodzenia się zrzeknie.

W przepisach brak jest jakichkolwiek ustawowych wskazówek, co do sposobu określenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Nie ulega wątpliwości,
iż wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinno być ustalone na podstawie cen rynkowych. Dokonując oszacowania wysokości należnego wynagrodzenia należy uwzględnić takie okoliczności jak obniżenie wartości nieruchomości obciążonej oraz straty poniesione przez właściciela nieruchomości obciążonej, które mogą polegać w szczególności na zniszczeniu upraw, utracie pożytków z zajętego pod urządzenia przesyłowe pasa gruntu, czy niemożności jego wykorzystania w celach gospodarczych.

W każdej obsługiwanej przez Nas sprawie zapewniamy profesjonalną opiekę prawników, których wiedza i doświadczenie są gwarancją tego, że wszystkie szkody poniesione przez naszych Klientów zostaną należycie zrekompensowane.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!

czytaj więcej...