korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że niestety wielu właścicieli nie tylko nie wie o tym, że urząd wszczął postępowanie ale również o tym, że je zakończył i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), czyli zakończył postępowanie wywłaszczeniowe, na skutek którego doszło de facto do wywłaszczenia nieruchomości. Poza typowymi błędami w doręczeniach wynikających z nieprawidłowej pracy doręczycieli, częstą przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż korespondencja jest kierowana na adres ujawniony w katastrze nieruchomości, który niestety jest już nieaktualny. Z punktu widzenia właściciela istotne jest zatem to, aby wraz ze zmianą miejsca zameldowania czy zamieszkania, niezależnie od zgłoszenia tych zmian w ewidencji ludności, również zaktualizować dane adresowe we właściwym starostwie powiatowym – a w miastach na prawach powiatu, odpowiednio w urzędzie miasta – prowadzącym ewidencję gruntów. Powyższe pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której właściciel nie zostanie powiadomiony o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego a następnie o jego ukończeniu i wydaniu decyzji.