Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:

1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę;

2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”.

Warto przy tym pamiętać, że choć specustawa drogowa wskazuje takie szczegóły jak termin, w którym odwołanie powinno być rozstrzygnięte przez organ odwoławczy lub termin, w którym powinna zostać rozstrzygnięta późniejsza skarga do sądu administracyjnego, to przepisy rzeczonej ustawy nie określają terminu do złożenia odwołania.

Oznacza to, że zgodnie z treścią art. 11C specustawy drogowej, w tym zakresie znajdą zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że „odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie”. Należy przy tym jednak pamiętać, że specustawa drogowa nie przewiduje ustnego ogłoszenia decyzji, podobnie jak nie przewiduje doręczenia treści decyzji „z urzędu”, a to oznacza, że 14-dniowy termin do złożenia odwołania biegnie, nie od dnia doręczenia decyzji, lecz od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. Organ wydający decyzję jest jednak zobowiązany do wskazania miejsca, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.