odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI


Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Do wywłaszczenia może dojść  jedynie na cele publiczne i wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli dotychczas w Państwa sprawie nie zostało ustalone i wypłacone odszkodowanie, Nasi prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu należnego odszkodowania, w każdym przypadku wywłaszczenia –  niezależnie od tego ile czasu upłynęło od momentu wywłaszczenia.

Zachęcamy do kontaktu także w sprawach, w których jesteście Państwo spadkobiercami osoby wywłaszczonej.

Państwa działka została przejęta pod realizację inwestycji celu publicznego, np. budowę lub modernizację drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, trasy kolejowej, budynków i innych miejsc użyteczności publicznej? Państwa działka została przejęta pod drogę, np. przy okazji podziału nieruchomości? Państwa działka została przejęta pod realizację celu publicznego, lecz pomimo upływu czasu cel wywłaszczenia nie został zrealizowany?

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!

Ochrona własności jest zasadą konstytucyjną, znajduje ona swój wyraz m.in. w treści art. 21 Konstytucji RP, zgodnie z którym wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Doprecyzowanie tej zasady znajdujemy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, która reguluje kwestie związane z wywłaszczeniem nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne oraz wywłaszczanie nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 tej ustawy – wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Jednocześnie w ustawie zastrzega się, iż wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane jedynie wówczas gdy cele publiczne (określone w art. 6 ustawy) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż pozbawienie albo ograniczenie prawa do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Szczególna sytuacja zachodzi wówczas gdy wywłaszczeniem jest objęta jedynie część nieruchomości, jednakże wskutek wywłaszczenia pozostała jej część nie nadaje się do użytku zgodnego z przeznaczeniem nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości może żądać wykupienia od niego nieruchomości przez podmiot na rzecz którego wywłaszczenie nastąpiło.

Wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości winno zostać poprzedzone podjęciem rokowań zmierzających do zawarcia umowy o nabyciu praw do nieruchomości. Rokowania przeprowadza starosta, ten sam organ wydaje decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości w przypadku gdy rokowania nie doprowadzą do zawarcia umowy.

Zgodnie z tym co zostało powiedziane wcześniej, wywłaszczenie winno nastąpić za słusznym odszkodowaniem. Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy odszkodowanie należne właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości winno odpowiadać wartości rynkowej wywłaszczonego prawa.  Zasadą jest, że wysokość odszkodowania winna zostać ustalona przez starostę i określona w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. W niektórych przypadkach, zamiast odszkodowania, właściciel wywłaszczonej nieruchomości może domagać się przyznania mu nieruchomości zamiennej.

Co ważne, analogiczne zasady obowiązywały także na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości a jeszcze wcześniej na gruncie ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości i innych przepisów w okresach wcześniejszych. Z tego wynika, iż co do zasady, w każdym przypadku wywłaszczenia lub ograniczenia prawa własności w którym nie ustalono i nie wypłacono odszkodowania obecnemu właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania – niezależnie od tego ile czasu upłynęło od wywłaszczenia lub ograniczenia prawa własności.

Opisane zasady wywłaszczania nieruchomości są obecnie modyfikowane przez niektóre ustawy szczególne, tak jest m.in. w przypadku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, a także szeregu innych ustaw uchwalanych niekiedy wyłącznie dla potrzeb realizacji jednej określonej inwestycji lub grupy enumeratywnie wskazanych w ustawie  przedsięwzięć. Odszkodowania obejmujące w szczególności utratę prawa własności lub innego prawa do nieruchomości, straty poniesione przy budowie, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz spadek jej wartości, winny być ustalane w drodze uzgodnień dokonywanych między właściwym organem (najczęściej wojewodą) a właścicielem nieruchomości. Jeśli do uzgodnień nie dojdzie, odszkodowanie ustala organ w drodze decyzji (najczęściej jest to wojewoda).

W każdej obsługiwanej przez Nas sprawie zapewniamy profesjonalną opiekę prawników, których wiedza i doświadczenie są gwarancją tego, że wszystkie szkody poniesione przez naszych Klientów zostaną należycie zrekompensowane.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!

czytaj więcej...