Po wyrokach NSA czas na Wojewodę: postanowienie starosty o odmowie wszczęcia postępowania o odszkodowanie DO UCHYLENIA

W jednym z poprzednich wpisów zająłem się dość problematyczną – z punktu widzenia osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – praktyką starostów, którzy nie tylko odmawiają ustalenia odszkodowania w ramach prowadzonego postępowania, lecz w ogóle odmawiają wszczęcia takiego postępowania. Aby nie powielać wpisu, do szczegółów odsyłam Państwa tutaj.

W innych sprawach prowadzonych na rzecz naszych Klientów, również udało się uzyskać analogiczne korzystne rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bardzo cieszy fakt, że podjęte kroki prawne już przynoszą pozytywne rezultaty. Po pierwsze, bezpośrednio, oczywiście i w pierwszej kolejności w sprawach, w których zapadły rzeczone wyroki. Po drugie, pośrednio, w dalszej kolejności w sprawach, które nie trafiły jeszcze na wokandę NSA a np. znajdują się jeszcze na etapie zażalenia przed organem drugiej instancji, np. przed wojewodą.

Dla przykładu Wojewoda Pomorski, uchylił wcześniejsze postanowienia Starosty Wejherowskiego, który odmówił wszczęcia postępowania o odszkodowanie. Podstawą takiego rozstrzygnięcia była argumentacja przywołana w uzasadnieniu wyroków NSA. Miejmy nadzieję, że orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie respektowane i stosowane przez wszystkie organy i sądy rozstrzygające sprawy o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.

Warto także podkreślić, że zgodnie z zasadą pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej, wyrażonej w art. 8 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego „organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”.