podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, specustawa drogowa, określa szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczególność przepisów ustawy polega przede wszystkim na tym, iż ze względu na specyficzny charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej przebiegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawodawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną procedurę, kończącą się decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzją ZRID), stanowiącą podstawę rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej.

Jednym z elementów decyzji ZRID może być rozstrzygnięcie, w wyniku którego dochodzi do zatwierdzenia podziału nieruchomości. Wynika to wprost z treści z art. 12 ust. 1 specustawy drogowej, zgodnie z którym „decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości”.

Pod pojęciem rzeczonego podziału, kryje się jedynie podział ewidencyjny, nie zaś podział prawny. Dokonanie podziału nieruchomości w ramach decyzji ZRID, stanowi zatem ustawowy wyjątek wobec klasycznej procedury podziałowej określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Orzeczenie o zatwierdzeniu podziału nieruchomości nie jest jednak obowiązkowym elementem decyzji ZRID. Zatwierdzenie ewidencyjnego podziału nieruchomości będzie konieczne tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających projektowanej drogi publicznej ujęte zostaną części powierzchni nieruchomości niewyodrębnione dotychczas ewidencyjnie w osobne działki gruntu.

Ponadto, warto także dodać, że linią podziału nieruchomości, a więc ewidencyjnymi granicami wydzielanych działek gruntu, są linie rozgraniczające teren dla projektowanej drogi publicznej.

Słusznie wskazuje się w nauce prawa, co znajduje również potwierdzenie w praktyce orzeczniczej, że w przypadku kolizji pomiędzy treścią decyzji a ustaleniami wynikającymi z planu miejscowego, te drugie nie mają w tym względzie żadnego znaczenia.