Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak już Państwo wiecie z poprzedniego wpisu, zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:

1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę;

2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”.

Warto przy tym pamiętać, że – choć odwołanie zostanie rozstrzygnięte przez organ odwoławczy, czyli zgodnie z tym co wyżej, odpowiednio albo przez ministra albo przez wojewodę – pismo zawierające odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu pierwszej instancji.

Zatem, w przypadku wydania decyzji ZRID przez starostę, odwołanie możemy złożyć do wojewody ale powinniśmy je wysłać za pośrednictwem starosty.

Zaś w przypadku wydania decyzji ZRID przez wojewodę, odwołanie możemy złożyć do ministra ale – analogicznie jak w poprzednim przypadku – powinniśmy je wysłać za pośrednictwem wojewody.