bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

Dzisiaj, wracam do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej.

Artykuł będzie odpowiedzią na pytanie czy i kiedy osobie uprawnionej do odszkodowania za wywłaszczenie przysługuje prawo do powiększenia odszkodowania o dodatkowe 10 000 złotych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1f specustawy drogowej „W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.”

W toku prac legislacyjnych dla uzasadnienia takiego rozwiązania argumentowano koniecznością zrekompensowania właścicielom (lub użytkownikom wieczystym) kosztów przeprowadzki z aktualnego miejsca zamieszkania, do której zostali zmuszeni decyzją wywłaszczeniową.

Kwota ta, doliczana jest do odszkodowania za nieruchomości zabudowane obiektami mieszkalnymi. A to oznacza, że w przypadku innych nieruchomości, także zabudowanych, ale innymi obiektami niż mieszkalne, nie stosuje się tej dopłaty.

Uprawnionym do otrzymania dodatku jest właściciel lub użytkownik wieczysty, który zamieszkiwał tę nieruchomość. A to oznacza, że dopłaty nie otrzyma właściciel (lub użytkownik wieczysty) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jeśli faktycznie sam w niej nie zamieszkiwał. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości, która była zamieszkiwana ale przez inne osoby na podstawie innego tytułu prawnego, czyli np. przez osobę której przysługuje służebność mieszkania, przez osobę która była najemcą.

Podkreślić przy tym należy, że uzyskanie dodatkowego 10 000 zł, o którym mowa, nie wyklucza uzyskania również dodatkowej bonifikaty w wysokości 5% wartości nieruchomości, o której szerzej pisałem w poprzednim wpisie. Jest zatem możliwe, jeśli tylko zostaną spełnione przesłanki wskazane w ustawie aby osoba uprawniona – poza właściwym odszkodowaniem za wywłaszczenie – przy odpowiednim prowadzeniu postępowania przez organ ustalający wysokość odszkodowania, otrzymała oba dodatki.

Choć na pozór, wydaje się, że ustalenie komu i w jakich okolicznościach przysługuje ta dodatkowa bonifikata nie powinno stanowić większych kłopotów, o tyle okazuje się, że w praktyce stosowanie przepisu wiąże się z bardzo istotnymi komplikacjami – znajduje to również potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowym, o którym mowa w moim poprzednim wpisie.