SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku stanęło na stanowisku, iż decyzja wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, która została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości , w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną jest nieważna.

Podstawą takiego stanowiska jest stwierdzenie – ze wszech miar słuszne – że przepisy rzeczonej ustawy, nie uprawniały wójta o orzekaniu ani o przejściu prawa własności drogi na gminę lub Skarb Państwa (bowiem następowało to z mocy prawa, w dniu w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna), ani tym bardziej do orzekania o tym, że droga została przejęta „bez odszkodowania” .

Stwierdzenie nieważności decyzji w tym zakresie, oznacza możliwość do dochodzenia odszkodowania należnego osobom uprawnionym, czyli osobie wywłaszczonej lub jej następcom prawnym (np. spadkobiercom – jeśli osoba wywłaszczona nie żyje). Jest to możliwe, wbrew twierdzeniom drugiej strony, czyli gminy (rzadziej Skarbu Państwa), i błędnego stosowania przepisów przez organy właściwe w sprawach o odszkodowanie (czyli starostę i wojewodę), które to podmioty niemal w każdej sprawie uporczywie wręcz twierdzą, że odszkodowanie się nie należy, powołując się właśnie na te – w istocie bezprawne i z tego powodu nieważne – zapisy zawarte w decyzjach podziałowych.

Warto przy tym dodać, że wiele takich, korzystnych decyzji SKO zostało wydanych w sprawach naszych Klientów. Mając na uwadze okres obowiązywania ww. ustawy, rzeczone sprawy dotyczą dróg przejętych w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, czyli spraw w których podmioty zobowiązane (czyli gmina, rzadziej Skarb Państwa) od kilkudziesięciu lat, konsekwentnie uchylały się od obowiązku rozliczenia się za przejęte grunty.